1. Yleiset tiedot

1.1 Nämä yleiset osto- ja myyntiehdot (jäljempänä ‘yleiset ehdot’) säätelevät AT Varahaldus OÜ:n, rekisteröity osoitteessa 16216481 (jäljempänä ‘myyjä’) ja myyjältä tavaroita ostavien asiakkaiden (jäljempänä ‘ostaja’) välisiä oikeussuhteita.

1.2 yleisiä sopimusehtoja sovelletaan niiden myöntämispäivästä alkaen siihen asti, kunnes ne peruutetaan tai päivitetään myyjän harkinnan mukaan, ja niitä sovelletaan kaikkiin tavaran ostoihin ja myynteihin, ellei sopimuksissa ole toisin sovittu tai ellei Viron myöhemmässä lainsäädännössä toisin säädetä.

2. Tavaroiden tilaaminen

2.1 Tehdäkseen tavaroita koskevan tilauksen Ostaja tekee Myyjälle tilauksen (tilaus). Tilauksen saatuaan myyjä laatii kirjallisesti toistettavassa muodossa tilausvahvistuksen (jäljempänä ’tilausvahvistus’), joka sisältää tavaran eritelmän, hinnan, maksu- ja toimitusehdot, ja toimittaa sen ostajalle.

2.2 Tilauksen ehtoja sovelletaan, jos ostaja vahvistaa tai hyväksyy tilausvahvistuksen yhden työpäivän kuluessa sen antamispäivästä, ellei myyjän ja ostajan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Jos tilauksessa esitetyt maksuehdot edellyttävät ennakkomaksun maksamista, ennakkomaksun määrän saapumista myyjän pankkitilille pidetään ostajan vahvistuksena. Jos ennakkomaksua ei vaadita, ostajan on vahvistettava tilausvahvistus kirjallisesti toistettavassa muodossa.

2.3 Jo vahvistettuun tilaukseen tehtävät muutokset tulevat voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sopineet niistä kirjallisesti toistettavassa muodossa.

2.3 Nämä yleiset sopimusehdot asetetaan ostajan saataville tilausvahvistuksen lähettämisen yhteydessä.

Vahvistamalla tilauksen ostaja hyväksyy myyjän yleiset sopimusehdot.

3. Tavaroiden hinta ja tavaroiden maksumenettelyt

3.1 Myyjä myy tavarat ostajalle tilausvahvistuksessa ilmoitetuilla hinnoilla.

3.2 Tilausta ei voida peruuttaa sellaisten ei-standardituotteiden osalta, jotka on valmistettu ostajan tilauksen mukaisesti ja jotka ostaja hyväksyy ja maksaa 100 %:lla tavaran hinnasta.

3.3 Myyjä laskuttaa Ostajaa tilatuista Tavaroista, kun Tavarat saapuvat Myyjän varastoon, ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole toisin sovittu.

3.4 Ostajan on maksettava tavarat tilausvahvistuksessa esitettyjen maksuehtojen mukaisesti.

3.5 Jos ostetun tavaran maksu viivästyy, Myyjällä on oikeus periä Ostajalta viivästyssakkoa 0,15 % tavaran maksamattomasta määrästä kultakin myöhästymispäivältä. Viivästyslaskenta alkaa viimeistään 21 päivän kuluttua tavaran saapumisesta ja myyjän ilmoituksesta tavaran saapumisesta riippumatta siitä, onko tavara toimitettu ostajalle vai ei. Myyjällä on myös oikeus vaatia ostajaa korvaamaan erääntyneen velan perinnästä aiheutuvat kulut (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut).

4. Tavaroiden toimitus

4.1 Tavaroiden toimitusajat ilmoitetaan tilauksessa tai muulla tavoin (esim. sähköpostitse) muodossa, joka voidaan jäljentää kirjallisesti Ostajan ja Myyjän välillä. Tilauksessa ilmoitettu toimituspäivä on arvio eikä sido myyjää. Myyjä sitoutuu ilmoittamaan ostajalle hyvissä ajoin kaikista viivästyksistä tai muista tavaroiden saapumiseen vaikuttavista olosuhteista.

4.2 Ostaja sitoutuu ottamaan tilatut tavarat vastaan 20 työpäivän kuluessa siitä, kun Myyjä on ilmoittanut Ostajalle tavaroiden saapumisesta. Jos tavaroita säilytetään varastossa yli 20 työpäivää, myyjällä on oikeus saada ostajalta varastointimaksu, joka on 20 euroa kuormalavalta päivää kohden, ja periä viivästyskorkoa yleisten ehtojen kohdan 3.5 mukaisesti. Hinta on.

4.3 Tavaroiden toimitus ja vastaanotto tapahtuu ddp-periaatteella (delivered duty paid) AT Varahaldus OÜ:n varastossa Tallinnassa tai Tartossa, ellei tilauksessa ole toisin sovittu.

4.4 Tavaroiden toimitus ja hyväksyminen tapahtuu ostajalle tai ostajan valtuuttamalle henkilölle osoitetun toimituskirjan perusteella.

4.5 Riski Tavaroiden vahingossa tapahtuvasta tuhoutumisesta siirtyy Myyjältä Ostajalle Tavaroiden toimitushetkestä tai 21 työpäivän kuluttua siitä, kun Tavara on saapunut Myyjän varastoon ja Myyjä on ilmoittanut Tavaroiden saapumisesta, ja edellyttäen, että Ostaja ei ole virheellisesti hyväksynyt Tavaroita.

4.6 Tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun tavaroiden hinta on maksettu kokonaisuudessaan. Ostaja vastaa kaikista tavaran maksamiseen liittyvistä kuluista (mukaan lukien siirtomaksut jne.).

4.7 Ostaja sitoutuu tavaroiden toimituksen ja hyväksymisen yhteydessä tarkistamaan ja varmistamaan, että vastaanotettujen tavaroiden määrä ja eritelmät vastaavat tilausvahvistusta. Jos tavaran määrä ei vastaa tilausvahvistusta ja jos tavarassa on näkyviä vikoja, ostaja laatii yhdessä myyjän edustajan kanssa vastaavan raportin tavaran vastaanottamisen yhteydessä, ja jos tavara ei vastaa eritelmää, ostaja sitoutuu ilmoittamaan siitä myyjälle viiden työpäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

4.8 Ostaja on velvollinen noudattamaan valmistajan tai Myyjän määräämiä tavaran varastointia, asennusta ja huoltoa koskevia ehtoja, jotka Myyjä asettaa Ostajan saataville viimeistään tavaran toimituksen yhteydessä.

4.9 Jos ostaja havaitsee laatuvirheen tai vaatimustenvastaisuuden tavaran purkamisen jälkeen ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta, ostajan on ilmoitettava siitä myyjälle ennen tavaran asentamista tai käyttöönottoa. Myyjä ei vastaa virheistä, jotka olisi voitu havaita ennen jo asennetun materiaalin asentamista. Kun kyseessä on myynti kuluttajalle, ostajan on velvoiteoikeuden mukaan ilmoitettava myyjälle virheestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon virheestä.

4.10 Ostaja on tietoinen siitä, että tavaroiden ominaisuudet (väri, mitat jne.) voivat vaihdella tuotantoerästä toiseen. Tuotantoerien välisiä mahdollisia eroja tavaran ominaisuuksissa ei pidetä vaatimustenvastaisuutena, eivätkä ne oikeuta ostajaa esittämään vaatimuksia myyjälle. Ostaja tunnustaa, että valmistajan luetteloissa ja/tai verkkosivustoilla olevat tuotenäytteet ja tuotekuvat ovat ainoastaan havainnollistavia eivätkä edusta tavaroiden lopullista esteettistä lopputulosta.

4.11 Myyjä on velvollinen korjaamaan, vaihtamaan tai ottamaan takaisin tavarat, jotka eivät ole tilauksen mukaisia, oman harkintansa mukaan velvoiteoikeudellisten säännösten mukaisesti. Ostaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Velvoiteoikeutta sovelletaan myös vaateiden esittämiseen, sopimuksesta vetäytymiseen tai sen irtisanomiseen. Kuluttaja voi peruuttaa etäviestintävälineenä (internet) tehdyn sopimuksen 14 päivän kuluessa. 14 päivän peruutusoikeutta ei sovelleta tavaroihin, jotka on valmistettu ostajan henkilökohtaisten vaatimusten mukaisesti.

5. Takaukset

5.1 Tavarat kuuluvat tuotetakuun piiriin, jos tavaran valmistaja on antanut tavaroille takuun. Tuotetakuu on voimassa tavaran valmistajan asettaman takuuajan. Valmistajan takuuehdot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilta tai myyjältä. Jos takuuaikana havaitaan vikoja, ostaja sitoutuu ilmoittamaan niistä välittömästi myyjälle.

5.2 asennetut tavarat kuuluvat valmistajan takuun piiriin edellyttäen, että tavaroita on käsitelty ja asennettu ammattimaisesti ja valmistajan ohjeiden sekä alan vaatimusten ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Asennettujen tuotteiden takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, virheellisestä asennuksesta, väärinkäytöstä tai asennus- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

5.3 Ostaja vastaa siitä, että tavaroita käytetään valmistajan tarkoittamaan tarkoitukseen.

6. Ylivoimainen este tai ylivoimainen este

6.1 Hyväksytystä tilauksesta johtuvien velvoitteiden täyttämättä jättämistä tai virheellistä täyttämistä ei pidetä sopimusrikkomuksena, jos se johtuu olosuhteista, joihin osapuolet eivät ole voineet vaikuttaa, eikä niiltä kohtuusperiaatteen mukaisesti ole voitu odottaa, että ne olisivat ottaneet huomioon tällaisen olosuhteen, välttäneet sen tai voittaneet esteen tai sen seuraukset.

6.2. Jos ylivoimaisen esteen vaikutus on tilapäinen, velvoitteen rikkominen on anteeksiannettavissa vain siltä ajalta, jona ylivoimainen este esti velvoitteen täyttämisen. Osapuolen, jonka tilausvahvistukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen estyy ylivoimaisen esteen vuoksi, on ilmoitettava tästä viipymättä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Ylivoimainen este ei vapauta osapuolia ponnisteluista olosuhteiden korjaamiseksi, ja osapuolten on jatkettava velvoitteidensa täyttämistä heti, kun ylivoimainen este on poistunut.

7. Riitojen ratkaiseminen

7.1 Myyjän ja ostajan väliseen tavaroiden ostoon ja myyntiin sovelletaan Viron tasavallan lakeja. Osapuolet ratkaisevat kaikki riidat neuvottelemalla. Jos sopimusta ei synny, riita ratkaistaan Harjun lääninoikeudessa, paitsi. Jos laissa nimenomaisesti toisin säädetään.

Nämä myynti- ja ostoehdot ovat voimassa 23.01.2024 saakka.

Ostoskärry